Referat 2019


Referat af generalforsamlingen torsdag den 21. marts 2019 i Kulturhuset i Stenløse
Antal deltagere: 22.

Dagsorden:
a) Valg af dirigent og referent
b) Formandens beretning
c) Kassererens mundtlige beretning
d) Fastsættelse af kontingent
e) Indkomne forslag
f) Valg af bestyrelse
g) Eventuelt

ad a) Valg af dirigent
Formanden foreslog Egon Sørensen som dirigent. Egon blev valgt uden modkandidat.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig, idet indkaldelsen var udsendt rettidigt via mail, og dagsordenen indeholdt de punkter, som er foreskrevet i vedtægterne.
Valg af referent.
Generalforsamlingen godkendte, at kassereren påtog sig referentopgaven.

ad b) Formandens beretning
Formanden Lone Lunding fremlagde en mundtlig beretning som supplement til den udsendte skriftlige beretning:

  • Året 2018 har været et interessant år med mange forskellige aktiviteter med mange deltagere, som gennemsnitlig har ligget på 23 personer med Corner som den absolutte vinder med 34 deltagere og bunden, Sandskulpturerne, med 15 deltagere.
  • Bestyrelsen fastholder, at alle besøg skal være guidede, fordi det højner udbyttet af besøget.
  • Foreningen har for 2. gang deltaget i messen ”Egedal for alle”, som denne gang blev gennemført på Egedal Rådhus. Bestyrelsen skal drøfte om fortsat deltagelse er anstrengelserne værd; de 2 messer, som Foreningen har deltaget i, har kun resulteret i 3 nye medlemmer.
  • Corner er åbenbart en succes, så det vil fremover også være et fast arrangement.
  • Generalforsamlingen i år er den første uden M/K-udstilling og uden foredrag. Formanden har haft kontakt til en foredragsholder, som dog på grund af tidspunktet ikke kunne deltage; men Bestyrelsen vil overveje om foredragsholderens foredrag skal gennemføres som et arrangement.
  • Tak til Bestyrelsen for arbejdet med at finde aktiviteter og til kassereren for at styre både penge, invitationer og tilmeldinger. Og tak til det afgående medlem, Bjarne Kielstrup, som har bidraget med nogle forslag til interessante ture, som Foreningen ikke tidligere har besøgt.
  • Foreningen og M/K-gruppen har mistet et medlem, Jørgen Grønbech. Han var en god maler, aktiv omkring M/K-gruppens udstillinger og Foreningens aktiviteter. Jørgen var også tilknyttet Arbejdernes Kunstgalleri.

Formanden afsluttede den mundtlige beretning med at takke for det pæne fremmøde, og oplyste at forslag fra medlemmerne vil blive modtaget med interesse.

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen, som dirigenten dermed kunne konstatere for godkendt.

ad c) Kassererens mundtlige beretning
Per Aagaard aflagde regnskabsberetning, som var udsendt forinden mødet, men også uddelt på mødet.

Han kunne konstatere, at foreningen fik et overskud på 7287 kr. i 2018 som alene skyldtes færre udgifter end forventet. Foreningen har stadig en fornuftig økonomi med en formue på 71.500 kr. Den må dog forventes at blive mindre år for år på grund af en tidligere beslutning om, at anvende en del af formuen som tilskud til deltagerbetalingen til arrangementerne, specielt guideudgifterne.
Der har været en medlemsafgang på 1 (5 udmeldelser og 6 indmeldelser). Medlemstallet er pt. på 69.
Der var ingen kommentarer til regnskabet, som blev godkendt.

ad d) Fremlæggelse af budgetforslag og Fastsættelse af kontingent
Per Aagaard fremlagde budgetforslaget, som blev uddelt. Budgetforslaget er fastsat efter de kendte udgifter og en gennemsnitsudgift for arrangementer. Budgetforslaget forudsætter uændret kontingent på 200 kr./medlem/år. Kassereren konstaterede dog ved fremlæggelsen en fejl i udgifter til generalforsamlingen; udgifterne ændres til 3.000 kr. i stedet for det fejlagtigt anførte 200 kr. Det forventede underskud bliver herefter 6.200 kr.
Budgetforslaget blev godkendt med foreslåede justering, og forslag om uændret kontingent på 200 kr. årligt pr. medlem blev også godkendt.

ad e) Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

ad f) Valg af bestyrelse
På valg er
Jørgen Karlsson, der blev genvalgt.
Per Aagaard, der blev genvalgt.
Bjarne Kielstrup, der ikke ønskede genvalg.
Bestyrelsen foreslog Kirsten Møller Jensen som nyt bestyrelsesmedlem, hvilket blev godkendt.

Bestyrelsen består herefter af, Lone Lunding (formand,) Per Aagaard (kasserer), Jørgen Karlsson, Egon Sørensen, Søren Poulsen og Kirsten Møller Jensen.

Valg af 1 suppleant for 1 år
Edith Justesen, der blev valgt i 2018, ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Bjarne Kielstrup, som blev valgt.

Valg til Revisor
Bitten Clausen var villig til genvalg og blev enstemmigt genvalgt.

Valg til revisorsuppleant
Charlotte Poulsen var villig til genvalg og blev enstemmigt genvalgt.

ad g) Eventuelt
Per spurgte, om arrangementerne bør lægges på andre dage end lørdage. En drøftelse om fordele og ulemper ved kun at vælge lørdage til ture endte med, at man bør fastholde lørdage og om muligt så inddrage søndage. Der kan dog være andre dage, såfremt en arrangør/museum ikke kan skaffe guide på disse dage.

Generalforsamlingen drøftede muligheden for besøg i provinsen, idet det burde være muligt på 1 dag at nå besøg på Fyn eller 3-kants-området. I sådanne tilfælde vil det være nødvendigt med at planlægge fælleskørsel i de biler, som Foreningens medlemmer vil kunne stille til rådighed. Bestyrelsen vil medtage dette ønske i de kommende arrangementer.

Referat ved
Per Aagaard