Referat 2013


Referat fra Stenløse Kunstforenings generalforsamling torsdag d. 18. april 2013 i Kulturhuset ved Ganløse Skole.

Dagsorden
Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Kassererens beretning
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Eventuelt
Der var mødt 28 medlemmer til generalforsamlingen.
Formanden bød velkommen og udtrykte tilfredshed med det forholdsvis fine fremmøde. Siden sidste generalforsamling er 2 medlemmer afgået ved døden: Karl Gustav Jørgensen, som var en stor inspirator for foreningen, og Karin Røh. Forsamlingen rejste sig og mindedes de afdøde.

Ad dagsordens punkt
Valg af dirigent og referent.
Som dirigent blev Jørgen Vilsøe valgt og som referent blev Per Aagaard valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlighed i forhold til vedtægten, idet
a) indkaldelsen var rettidigt udsendt i forhold til vedtægtens krav om mindst 14 dage (udsendt d. 13. marts ved mail til medlemmer med mailadresse og pr. post til medlemmer uden mailadresse),
b) indkaldelsen indeholder de dagsordenspunkter, som vedtægtens § 8 kræver,
c) generalforsamlingen afholdes som krævet i april måned.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

Formandens beretning.
Formanden oplyste, at hun plejer at udsende en skriftlig beretning, men ikke har haft tid til det i år. Derfor forelægges beretningen mundtligt. Formandens beretning er vedlagt referatet.

Efter aflæggelse af beretning 2012 spurgte dirigenten til kommentarer, idet han oplyste, at formandens spørgsmål om august-arrangementer er for tidligt at starte sæsonen med, vil blive taget op under punktet Eventuelt.

Der var ingen kommentarer til beretningen, og dirigenten konstaterede således, at beretningen var godkendt.

Kassererens beretning.
Kassereren oplyste, at regnskab 2012 var udsendt sammen med indkaldelse.

Regnskabet viser overskud på 3.200,58 kr., som tillægges formuen, der herefter er på 63.013,80 kr.

Der var ingen bemærkninger til regnskabet, som dirigenten således konstaterede for godkendt.

Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Kassereren oplyste, at han havde udarbejdet et budgetforslag, som var udsendt sammen med beretningen, og som danner baggrund for beregning af kontingentet.

Budgetforslaget ændres på indtægtssiden til, at der opkræves fuld betaling fra medlemmerne for deltagelse i arrangementerne. Tilskuddet fra Foreningen er herefter udgiften til guide.

Da der ikke var bemærkninger, hverken til budgetforslaget eller kontingentforslaget, konstaterede dirigenten, at uændret kontingent på 200 kr. årligt pr. medlem er godkendt.

Indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag.

Valg
Dirigenten oplyste, at bestyrelsesposterne er 2-årig med valg af 2 medlemmer i ulige år. Valgt i 2011 blev Jørgen Karlsson, der er indstillet på genvalg. I 2012 blev Birthe Tram valgt til at indtræde i den efter Majbrit Kaa ledige bestyrelsespost (valgt i 2011). Birthe Tram ønsker ikke genvalg.
Der blev foreslået genvalg Jørgen Karlsson og nyvalg af Kirsten Møller Jensen.
Begge kandidater blev valgt for en 2-årig periode 2013-2015.

Som suppleant til bestyrelsen blev Tove Leerdrup valgt.
Som kasserer og ikke medlem af bestyrelsen blev Per Aagaard genvalgt.
Som revisor blev Bitten Clausen genvalgt.
Som revisorsuppleant blev Charlotte Poulsen genvalgt.


Der var ikke flere emner under Eventuelt, og dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden for evt. afsluttende bemærkning.

Formanden takkede de fremmødte for at deltage og alle de, som gennem året har bakket foreningen op ved at påtage sig særlige opgaver.
Efter generalforsamling var der foredrag om Karl-Henning Pedersen som optakt til arrangementet i maj på Kunstmuseet Arken. Bestyrelsen havde engageret kunsthistoriker Lotte Nishanthi Winther til foredraget. Lotte Nishanthi Winther vil også blive guide på Foreningens besøg på Arken.
Referat ved Per Aagaard
21. april 2013 Referatet godkendt d. 23. april 2013
signeret
Jørgen Vilsøe 

Udskriv