Referat 2014


Referat af generalforsamlingen tirsdag d. 29. april 2014 i Smørum Kulturhus

Dagsorden

a) Valg af dirigent 

b) Formandens beretning 

c) Kassererens mundtlige beretning 

d) Fastsættelse af kontingent 

e) Indkomne forslag 

f) Valg til bestyrelsen

g) Eventuelt

ad a Valg af dirigent.

Egon Sørensen blev valgt som dirigent. 

Egon konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt  og gav derefter ordet til formanden.

ad b Formandsberetning

Formanden, Lone Lunding, aflagde beretning, se vedhæftede fil.  Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev godkendt.

ad c Kassererens beretning.

Per Aagaard aflagde regnskabsberetning, som var udsendt forinden mødte og blev omdelt på mødet. Han kunne konstatere at foreningen har en fornuftig økonomi. En af de store udgifter er til guider på de udstillinger vi besøger, men de er alle pengene værd. Der var i 2013 66 medlemmer, der havde betalt kontingent.

Der var ingen kommentarer til regnskabet.  Regnskabet blev godkendt 

ad d Kontingentet for det kommende år. 

Det blev enstemmigt vedtaget, at fortsætte uændret, med 200 kr. årligt.  pr. 1. maj 2014 er der 74 medlemmer.

ad e Forslag

Per præsenterede et meget gennemarbejdet forslag til foreningens nye hjemmeside. Forslaget er udarbejdet af ham og Bitten Clausen. 

Per har kontakt til en person, som vil bistå med udarbejdelse af hjemmesiden, faktisk gratis, men holdningen var, at der betales ca. 3000 kr 

De årlig udgifter til hjemmesiden vil ligge omkring 200 -300 kr. 

Til hjemmesiden skal der skrives indlæg til de enkelte menupunkter "Om foreningen", bestyrelsens opgave og "M/K Gruppen", som Karen Hansen påtager sig at beskrive. 

Emnet tages op på næstkommende bestyrelsesmøde 

Forslaget blev godkendt 

ad f Valg til bestyrelsen 

Valg til bestyrelsen

Lone Lunding 

Egon Sørensen, 

Søren Poulsen 

De var alle villige til genvalg og alle blev enstemmigt genvalgt 

Valg af 1 suppleant for et år 

Stenløse Kunstforening

Tove Leerdrup  blev genvalgt 

Valg af kasserer og revisor

Per Aagaard blev genvalgt som kasserer og Bitten Clausen som revisor.

Valg af revisorsuppleant

Bitten Clausen er indtrådt som revisor efter at have været revisorsuppleant. 

Som ny revisorsuppleant valgtes Charlotte Poulsen 

Eventuelt 

Egon Sørensen oplyste, at der er en ændring i datoen for turen til Pederstrup i juni. I det udsendte halvårsprogram står d.14. juni, det ændres til søndag d. 15. juni. 

Med 29 deltagere sluttede generalforsamlingen i god ro og orden. 

Referat ved Kirsten Møller Jensen

Udskriv