Referat 2017


Stenløse Kunstforening

Referat af generalforsamlingen torsdag den 23. marts 2017 i Kulturhuset i Stenløse

Antal deltagere: 28.

Formanden havde sørget for en lettere traktement.

Dagsorden:

a)   Valg af dirigent

b)  Formandens beretning

c)   Kassererens mundtlige beretning

d)  Fastsættelse af kontingent

e)  Indkomne forslag

f)    Valg af bestyrelse

g)   Eventuelt

Formanden, Lone Lunding, bød velkommen og oplyste, at Egon Sørensen, som bestyrelsen havde peget på som dirigent desværre var forhindret i at deltage, hvorfor formanden ville påtage sig dirigentværget, såfremt dette kunne godkendes.

ad a) Valg af dirigent

Generalforsamlingen godkendte Lone Lunding som dirigent.

Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen var indkaldt tidligere end forudsat i vedtægten, fordi der er tradition for, at generalforsamlingen afholdes en dag i M/K-gruppens udstillingsperiode.

Deltagerne godkendte, at generalforsamlingen blev gennemført tidligere end forudsat i vedtægten. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var rettidig udsendt og at generalforsamlingen dermed er lovlig, og forslog Per Aagaard som referent, hvilket blev godkendt.

ad b) Formandens beretning

Formanden Lone Lunding uddybede sin skriftlige beretning: 

•       Der har været pæn tilslutning til foreningens arrangementer i 2016,

•       Dog var der 2 besøg, hvor vi blev svigtet af guide, men at det enen museum, Arbejdermuseet, har lovet en gratis tur som erstatning; måske kan den finde sted til efteråret afhængig af repertoiret.

•       Turen til Aarhus, Aros og Den gl. By, blev ikke til noget. Bestyrelsen har den opfattelse, at deltagerbetalingen var for stor i forhold til det medlemmerne ønsker at betale.

•       Turen til Ledøje Kirke var en succes, men flere medlemmer har beklaget, at turen blev arrangeret for tidligt på dagen, hvilket forhindrede deltagelse. Bestyrelsen vil forsøge at gentage arrangementet.

•       Nævnede de kommende arrangementer, Glas og keramik på Sophienholm, Carlsberg og Rahbeks hus. 

•       Bestyrelsen overvejer, at arrangere end tur til Davids Samling i tilknytning med et foredrag på Folkeuniversitetet. Vil gerne høre deltagernes mening herom.

Formanden oplyste, at vedtægterne vil blive justeret, så generalforsamling kan afholdes på tidspunkt under M/K-gruppens forslag. Dette accepterede generalforsamlingen.

Formanden efterlyste bemærkninger til beretningen.

Jørgen Vilsøe oplyste, at han for nyligt havde være omkring Rahbeks Hus og konstateret, at der er en større haveomlægning i gang og at det kunne virke som forhindrende for et besøg. Hertil oplyste Lone, at haveanlægget skulle være værdig til sommer.

Medlemmerne er interesseret i et besøg på Davids Samling med tilknyttende foredrag.

ad c) Kasserens mundtlige beretning

Per Aagaard aflagde regnskabsberetning, som var udsendt forinden mødet.

Han kunne konstatere, at foreningen stadig har en fornuftig økonomi med en formue på 62.000 kr. Den bliver dog mindre år for år på grund af en tidligere beslutning om, at anvende en del af formuen som tilskud til deltagerbetalingen til arrangementerne. Udgiften til arrangementerne har været på godt 19.300 kr. og deltagerbetalingen på 12.500 kr. 

Der har været en medlemsafgang på 4 og en tilgang på 14, i alt en nettoforøgelse af medlemstallet, der nu er på 71.

Der var ingen kommentarer til regnskabet, som blev godkendt.

ad d) Fremlæggelse af budgetforslag og Fastsættelse af kontingent

Per Aagaard fremlagde budgetforslaget, som var udsendt sammen med indkaldelsen. Budgetforslaget er fastsat efter de kendte udgifter og en gennemsnitsudgift for arrangementer. Dog mener han, at bestyrelsen er nødsaget til at vurdere, hvorledes medlemsbetalingen skal fastsættes fremover, så der sikres en rimelig kassebeholdning.

Budgetforslaget blev godkendt, og forslag om uændret kontingent på 200 kr. årligt pr. medlem blev også godkendt.

ad e) Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

ad f) Valg af bestyrelse

På valg er

Jørgen Karlsson, der accepterer genvalg,

Per Aagaard, der accepterer genvalg

Kirsten Møller Jensen, der ikke ønsker genvalg.

Jørgen Karlsson og Per Aagaard blev genvalgt.

Bestyrelsen foreslog, at Bjarne Kielstrup bliver valgt i den efter Kirsten Møllen Jensens ledige bestyrelsesplads.

Bjarne Kielstrup blev enstemmigt valgt.

Valg af 1 suppleant for 1 år

Lone spurgte om der var en af de fremmødte, som vil påtage sig suppleantposten. Da dette ikke var tilfældet, foreslog bestyrelsen Kirsten Berner, Ganløse, som ikke kunne deltage i generalforsamlingen, men i givet fald vil acceptere suppleantposten.

Kirsten Berner blev valgt.

Valg til Revisor

Bitten Clausen var villig til genvalg og blev enstemmigt genvalgt

Valg til revisorsuppleant

Charlotte Poulsen var villig til genvalg og blev enstemmigt genvalgt

ad g) Eventuelt

M/K-gruppen får hvert år et tilskud på 1.000 kr. til dækning af gruppens udgifter til udstillinger.

Der var ikke flere emner under eventuelt, og dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

Referat ved

Per Aagaard

Efter generalforsamlingen var der foredrag ved cand.komm. i kunsthistorie Dina Rawat, der fortalt om keramik fra midten af 1800-tallet og til nutiden, fra pottemageri og brugskunst til verdenskunst.

Dina Rawats interessante foredrag er en optakt til Foreningens næste besøg på Sophienholm, hvortil indbydelse snarest udsendes.