Referat 2018


Stenløse Kunstforening
Referat af generalforsamlingen torsdag den 15. marts 2018 i Kulturhuset i Stenløse


Antal deltagere: 21.


Dagsorden:
a) Valg af dirigent og referent
b) Formandens beretning
c) Kassererens mundtlige beretning
d) Fastsættelse af kontingent
e) Indkomne forslag
f) Valg af bestyrelse
g) Eventuelt
ad a) Valg af dirigent
Formanden foreslog Jørgen Vilsøe som dirigent. Ingen andre kandidater, hvorfor Jørgen blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig, idet indkaldelsen var udsendt d. 1. marts 2018,
14 dage før afholdelsen, ligesom dagsordenen indeholdt de punkter, som er foreskrevet i vedtægterne.
Generalforsamlingen godkendte, at kassereren påtog sig referentopgaven.
ad b) Formandens beretning
Formanden Lone Lunding uddybede sin skriftlige beretning, som var udsendt sammen med indkaldelsen:
1. I 2017 har vi været nye steder, hvilket afspejler nye ideer, når nye bestyrelsesmedlemmer kommer i
bestyrelsen.
2. Der har været mange deltagere til alle arrangementerne, ca. 25 stk. dog med Corner på Sophienholm som en klar vinder med 35 deltagere.
3. Formanden har modtaget en mail med tak for turen til Arbejdermuseet; det er godt at få
tilbagemeldinger.
4. Besøget på Davids Samling blev ikke til noget, så der blev et besøg mindre i 2017 end planlagt.
5. Foreningen deltager i ”Egedal for Alle”, en messe, hvor foreninger og erhvervsliv kan vise, hvad de
står for. Messen finder sted søndag d. 18. marts 2018 kl. 10-16 på Egedal Rådhus. Foreningen har en
stand på 1. sal. Karen Hansen og Dimo Poulsen fra M/K-gruppen vil være til stede og repræsentere
det kunstneriske side af Foreningen.
6. Til generalforsamlingerne plejer vi at have et foredrag om det kommende/et af de kommende
arrangementer. I år er det ikke lykkedes, fordi Glyptoteket ikke kan stille en foredragsholder, og
foredragsholder til næste arrangement på Rock Museet var al for dyr (5.000kr for ½ time). Efter
generalforsamlingen vil Karen Hansen fortælle om M/K-gruppen.
7. Louisiana har mange gode udstillinger, men Foreningen har ikke arrangeret ture dertil, fordi der er
mange medlemmer der har årskort til museet. Gør opmærksom på udstillingen med Picasso’s
keramik, som er et besøg værd.
8. Turen til Arbejdermuseet var interessant, men ærgerligt at vi ikke kunne få adgang til Festsalen, der
var optaget af begravelsesceremoni. Der er gratis adgang til Arbejdermuseet for medlemmer af en
fagforening.
2 af 3
9. Tilmelding til arrangementerne, foretages nu kun til kassereren. Deltagerbetaling forud på
Foreningens bankkonto virker og giver den ønskede lettelse.
Formanden afsluttede sin mundtlige beretning og takkede for fremmødet; udtrykte ønske om, at
medlemmerne fremkommer med forslag til ture.
Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen, som dirigenten dermed kunne konstatere for
godkendt.
ad c) Kassererens mundtlige beretning
Per Aagaard aflagde regnskabsberetning, som var udsendt forinden mødet, men også uddelt på mødet.
Han kunne konstatere, at foreningen fik et overskud på 2.050 kr. i 2017, og stadig har en fornuftig økonomi
med en formue på 64.000 kr. Den bliver dog mindre år for år på grund af en tidligere beslutning om, at
anvende en del af formuen som tilskud til deltagerbetalingen til arrangementerne. Udgiften til
arrangementerne har været på 14.550 kr. og deltagerbetalingen på 10.010 kr.
Der har været en medlemsafgang på 5 og en tilgang på 2. Der er medio marts 2018 6 nye medlemmer, så
medlemstallet er pt. på 73.
Der var ingen kommentarer til regnskabet, som blev godkendt.
ad d) Fremlæggelse af budgetforslag og Fastsættelse af kontingent
Per Aagaard fremlagde budgetforslaget, som blev uddelt. Budgetforslaget er fastsat efter de kendte udgifter
og en gennemsnitsudgift for arrangementer. Budgetforslaget forudsætter uændret kontingent på 200
kr./medlem/år.
Budgetforslaget blev godkendt, og forslag om uændret kontingent på 200 kr. årligt pr. medlem blev også
godkendt.
ad e) Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag. Dirigenten henleder dog på Foreningens 25 års. Jubilæum i 2019, som
bestyrelsen bør markere.
ad f) Valg af bestyrelse
På valg er
Egon Sørensen, der blev genvalgt.
Lone Lunding, der blev genvalgt.
Søren Poulsen, der blev genvalgt.
Valg af 1 suppleant for 1 år
Kirsten Berner, Ganløse, ønsker ikke genvalg. Dirigenten udbad sig forslag. Bestyrelsen foreslog Edith Justesen,
som blev valgt.
Valg til Revisor
Bitten Clausen var villig til genvalg og blev enstemmigt genvalgt
Valg til revisorsuppleant
Charlotte Poulsen var villig til genvalg og blev enstemmigt genvalgt
3 af 3
ad g) Eventuelt
Et medlem spurgte om, bestyrelsen kunne tænke sig at arrangere en tur, som f.eks. den til Oslo eller den til
Aarhus aflyste tur.
Lone svarede, at turen til Aarhus blev afblæst, fordi der var så få tilkendegivelser på deltagelse, at turen ikke
kunne gennemføres. Det er også et spørgsmål om, hvor mange medlemmer, der er villig til at betale min.
1.000 kr. for en tur med 1 overnatning. På forespørgsel herom blandt de fremmødte til generalforsamlingen,
21, svarede 12 at de ville være interesseret.
Som formanden nævnte I sin mundtlige beretning, vil det være dejligt med forslag til arrangementer fra
medlemmerne; det behøver jo ikke at begrænse sig til alene malerkunst.
Birthe Tram gjorde forsamlingen opmærksom på en udstilling i Smørum Kulturhus, en udstilling af
vægtæpper, patchwork og filtede billeder. Udstillingen slutter dog søndag d. 18. marts 2018.
Efter generalforsamlingen fortalte Karen Hansen om M/K-gruppens historie fra starten først i 1980’erne.
Afslutning med socialt samvær og en bid brød, kaffe og kage.
Referat ved
Per Aagaard