Vedtægter


§ 1 NAVN    

Foreningens navn er Stenløse Kunstforening.

§ 2 TILHØRSFORHOLD

 1. Stenløse Kunstforeninger hjemmehørende i Egedal Kommune.
 2. Foreningener optageti Kulturelt Samråd.
 3. Foreningen søger samarbejde med kunstnergrupper i Stenløse Kommune.

§ 3 FORMÅL

 1. Foreningens formål er at skabe øget interesse og forståelse for kunst og kunsthåndværk.

§ 4 AKTIVITETER

 1. Foreningens formål søges varetaget gennem udstillinger, museumsbesøg og foredrag m.m.

§ 5 MEDLEMSFORHOLD

 1. I Kunstforeningen kan optages personer, der bor i eller har tilknytning til Egedal Kommune. Herudover kan optages personer, der ønsker at bidrage til gennem­førelse af foreningens formål.

§ 6 MIDLER

 1. Kunstforeningens midler tilvejebringes ved kontingenter fra medlemmerne og mulige tilskud fra fonde og Egedal Kommune.

§ 7 KONTINGENT

 1. Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen.
 2. Betaling af kontingent sker til kassereren pr. 01.01.årligt.
 3. Generalforsamlingens ændring af kontingent har virkning for det kommende år.

§ 8 GENERALFORSAMLING

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 2. Generalforsamling afholdes i marts eller april måned.
 3. Indkaldelse samt dagsorden til generalforsamlingen udsendes via e-mail med mindst 14 dages varsel.
 4. Forslag til generalforsamlingen, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.
 5. Stemmeberettigede er alle kontingentbetalende medlemmer.
 6. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der har betalt kontingent.
 7. Dagsorden for generalforsamlingen er følgende:
  a) Valg af dirigent og referent.
  b) Formandens beretning.
  c) Kassererens beretning.
  d) Godkendelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
  e) Indkomne forslag.
   f) Valg af bestyrelse,en suppleant og en revisor samt en revisorsuppleant.
  g) Eventuelt.
 8. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 8 dages varsel, når en enstemmig bestyrelse finder anledning dertil og med højst 20 dages varsel, hvis dette begæres skriftligt til bestyrelsen af mindst 30% af medlemmerne.
 1. På enhver ordinær og ekstraordinær generalforsamling sker afstemning ved håndsoprækning og simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte eller ekstraordinær generalforsamling med simpelt stemmeflertal.
 2. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 9 BESTYRELSE

 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
 2. Valgperioden for bestyrelsen er 2 år.
  I ulige år vælges 2 medlemmer og 1 suppleant.
  I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
  Hvert år vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  Genvalg er mulig.
 3. Bestyrelsen er foreningens arbejdsgruppe, der i fællesskab varetager foreningens inter­es­­­­­­ser og arbejdsopgaver, herunder tilrettelæggelse af halvårlige aktivitets programmer, museumsbesøg, foredrag og lokale udstillinger.
 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Tegningsret har foreningens formand og kasserer hver for sig.
 5. Bestyrelsen kan nedsætte en arbejdsgruppe med medlemmer fra foreningen til konkrete opgaver.
 6. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det ønskeligt, eller når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne mener det nødvendigt.
 7. Bestyrelsen oppebærer ikke løn.
 8. Bestyrelsens arbejdsopgaver:

·         Sekretærfunktion.

·         Regnskab.

·         Kontakt til Kulturelt Samråd.

·         Kontakt til kunstnergrupper.

·         Kunstudstillinger.

·         Andre arrangementer.

§ 10 REGNSKABSÅR

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 11 UDMELDELSE

 1. Undladelse af kontingentindbetaling er udmeldelsesgrund.
 2. Udmeldelse af kunstforeningen giver ikke ret til tilbagebetaling af kontingent.

§ 12 KUNSTFORENINGENS OPLØSNING

 1. Opløsning af kunstforeningen kan kun besluttes ved stemmeflertal på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling.
 2. Eventuel formue tilfalder Kulturel Samråd i Egedal Kommune.

VEDTAGET

ved stiftende generalforsamling den 24. februar 1994 og ændret på general­forsam­lingerne den 14. april 1997, den 22. april 1998, den 21. april 1999, den 23. april 2001 og den 23. april 2007 samt 23. marts 2017.